Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
april 2013, nummer 12
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Staal en sprinklers

Bij minder gebruikelijke bouwkundige vormen en -indelingen zoals atria, uitkragingen, grote compartimenten of hoogbouw is een stalen draagconstructie met een sprinklerinstallatie voor de brandveiligheid een gangbare combinatie. En vaak ook de combinatie waar de toetsende instantie of de verzekeraar om vraagt. Maar ook voor ‘gewone’ gebouwen biedt het samengaan van staal en sprinklers onmiskenbaar voordelen.

Een sprinklerinstallatie smoort een beginnende brand veelal in de kiem of voorkomt in elk geval branduitbreiding. Hierdoor blijft de directe brandschade beperkt en is er geringer risico op gevolgschade (zoals verstoring van het bedrijfsproces en omzetderving). Bovendien zorgen de sprinklers voor reductie en koeling van rook en hete gassen die bij brand vrijkomen.

Dankzij de vroege blusacties van sprinklers, blijft de brandtemperatuur in de ruimte relatief laag. De temperatuur van het constructiestaal komt niet boven 200 °C (en blijft daarmee ver onder de kritieke temperatuur van zo’n 500 á 650 °C). In vrijwel alle gevallen kan de stalen (hoofd)draagconstructie dan ook toe zónder brandwerende voorzieningen, met alle kostenbesparingen van dien.

Bij toepassing van een (automatische) sprinklerinstallatie kunnen de eisen voor de brandwerendheid van (hoofd)draagconstructie en van scheidingsconstructies (gevels, wanden en vloeren, in het kader van WBDBO) met 30 of 60 minuten omlaag of zelfs komen te vervallen.

Het verlagen van deze eisen gebeurt op grond van het gelijkwaardigheidsbeginsel in het Bouwbesluit. Daarom is ’t raadzaam vroegtijdig in overleg te gaan met bouwtoezicht of brandweer in de gemeente. Een eenduidige norm bestaat hier niet voor.

Daarbij worden voor de installatie onder meer vastgesteld: het type watervoorziening (eerste-, tweede- of derdegraads), de omvang van de alarmklep- en signaleringssecties (in m2 vloeroppervlakte), de noodzaak van omloopleidingen en de wijze van melding en doormelding. Aanvullende rookmelders, gekoppeld aan een brandmeldinstallatie, óf een sprinklermeldinstallatie kunnen nodig zijn bij groot risico op smeulbranden. Op eigen kracht is een sprinklerinstallatie namelijk minder goed in staat om dergelijke branden snel te detecteren. In het sprinklercertificaat is desgewenst aan te tekenen dat de sprinklerinstallatie tevens dient voor het koelen van de staalconstructie.

  • Wilt u meer weten over sprinklers? Een toelichting op de werking, typen, systemen, installatieaspecten, regelgeving en certificering vindt u op www.brandveiligmetstaal.nl
Sprinklerinstallatie: een effectieve investering

Een sprinklerinstallatie is best een investering. Je hebt nodig: een waterbassin, pompen, leidingen, sprinklerkoppen, certificaten.... . Daartegenover staat – nog los van de besparingen op andere brandwerende voorzieningen – een hoge efficiency en grote effectiviteit van de installatie. Ruim 50% van alle branden in gebouwen wordt geblust met slechts 1 of 2 sprinklers. Bovendien gaan sprinklers pas sproeien als ze moeten sproeien: op de plaats van de brand en bij de vooraf ingestelde temperatuur.

De doelmatigheid blijkt uit de Sprinklerstatistiek 2010, begin dit jaar gepubliceerd door de CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid). In 2010 werden alle gemelde branden in gesprinklerde objecten door de (gecertificeerde) sprinklerinstallatie geblust. Het gemiddelde directe schadebedrag bedroeg nog geen € 8.000. Bij de gemelde (grotere) branden in gebouwen zónder sprinklers kwam de directe schade dat jaar uit op gemiddeld € 285 miljoen.

  • De Sprinklerstatistiek 2010 is als PDF gratis te downloaden van sprinkler.nl Op deze website van de Verenigde Sprinkler Installateurs (VSI) treft u ook diverse demonstratievideo's, bijvoorbeeld over de werking van sprinklers en over de ontwikkeling van brand in een parkeergarage met en zonder sprinklers.

Grote(re) compartimenten: wanneer en hoe?

De sprinklerinstallatie komt vaak in beeld bij grote brandcompartimenten. Die compartimenten mogen volgens het nieuwe Bouwbesluit 2012 soms flink groter worden. Voor nieuwe industriehallen is de compartimentsgrens opgetrokken van 1.000 m2 naar 2.500 m2. Voor bestaande industriefuncties is de limiet nog steeds 3.000 m2. Heeft het gebouw naast de industriefunctie nog andere functies (zoals een kantoor of kantine) die meer dan 100 m2 beslaan, dan blijft 1.000 m2 van kracht. Deze, deels veranderde voorschriften vormen het leidmotief van de cursus Hallenbouw volgens het nieuwe Bouwbesluit, 14 mei a.s. in Utrecht. Brandveiligheidsadviseur Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck) zet voor ‘de industriefunctie’ de eisen in verband met veilig vluchten en WBDBO uiteen. Daarna presenteert hij de mogelijkheden voor grote(re) brandcompartimenten, inclusief de eventuele organisatorische, bouwkundige en/of installatietechnische maatregelen (zoals een sprinklerinstallatie).

  • Het cursusprogramma en de aanmeldoptie vindt u op www.sbr.nl. Voor architecten: de cursus-uren gelden als WAT-uren; constructeurs: deelname geeft 3 educatiepunten voor het Constructeursregister.

  • Foto’s: bedrijfsgebouw Pas Reform Hatchery Technologies, Doetinchem (architectenbureau Cepezed, fotografie: Fas Keuzekamp.
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Stuur een e-mail naar brand@bouwenmetstaal.nl

Colofon
De nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.
Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, april 2013
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
www.bouwenmetstaal.nl