Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
november 2013, nummer 14
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Perspectief op grotere brandcompartimenten

Begin oktober is het ontwerp van de NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ wereldkundig gemaakt. De nieuwe norm levert enkele maatregelpakketten die – onder voorwaarden – brandcompartimenten mogelijk maken die groter zijn dan de grenswaarden.

Standaard mag een brandcompartiment volgens het Bouwbesluit 2012 niet groter zijn dan 1.000 m2 (voor nieuwbouw) en 2.000 m2 (voor bestaande bouw). Voor industriefuncties liggen de maxima bij 2.500 m2 (voor nieuwbouw) en 3.000 m2 (voor bestaande bouw). Bij toepassing van de NEN 6060 zijn – zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw – grotere brandcompartimenten haalbaar, terwijl dan nog steeds wordt voldaan aan de functionele eisen voor vluchten bij brand (vluchtwegen) en het beperken van uitbreiding van brand (wbdbo). De norm werkt volgens het gelijkwaardigheidsbeginsel in artikel 1.3 van het Bouwbesluit.

De NEN 6060 is goeddeels een directe samenvoeging van het bestaande reken- en beslismodel Beheersbaarheid van Brand uit 2007 (BvB) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Handreiking grote brandcompartimenten, een uitgave van het toenmalige Ministerie van VROM (nu Infrastructuur en Milieu) uit 2003. Toch zijn in de norm enkele belangrijke verbeteringen ten opzichte van Beheersbaarheid van Brand doorgevoerd.

Zo is de norm óók toepasbaar bij bestaande bouw en staat hierbij een hogere vuurlast toe  en – als gevolg hiervan – grotere brandcompartimenten. Dit verruimt de indelings- en gebruiksopties van bestaande gebouwen. In de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag (wbo) is meer waarde toegekend aan afstand tussen gebouwen. In veel gevallen is een kleinere afstand tussen gebouwen en tussen een gebouw en de perceelgrens mogelijk zónder dat de gevel(s) brandwerend moet zijn. De ‘winst’ op dit aspect kan het grootst uitvallen bij hallen van 2.500 m2 of iets meer, waarbij de vuurbelasting kleiner of gelijk is aan 60 kg vurenhout per m2.

Als het verschil tussen de gemiddelde en de maatgevende vuurbelasting te groot is, dan geldt de verhoogde WBDBO-eis uitsluitend voor de geveldelen in de buurt van de concentratie van vuurlast (wanneer de locatie hiervan voldoende kan worden geborgd). NEN 6060 geeft duidelijker dan BvB aan welk deel van vloeren, gevels en daken moet worden meegeteld bij de berekening van de vuurbelasting en welke eisen gelden in geval van een sprinklerinstallatie.

In de nieuwe norm zijn de maatregelpakketten voor veilig vluchten uit de Handreiking grote brandcompartimenten overgenomen. Toegevoegd is een algemeen maatregelpakket, waarin rekenmethoden voor rook-vultijd en ontruimingstijd zijn gecombineerd.

Door de verschillende aanpassingen biedt de NEN 6060 meer ruimte aan projectspecifieke, kostenefficiënte brandveiligheidsconcepten en -oplossingen, conform het veiligheidsniveau dat het Bouwbesluit beoogt. Naast deze norm is een andere methode mogelijk, op basis van op basis van een integrale risicobenadering met Fire Safety Engineering. Speciaal voor deze aanpak werkt een NEN-werkgroep momenteel aan de nieuwe NEN 6079: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering. Met de NEN 6079 krijgt risicobenadering haar invulling in bouwvoorschriften. Het ontwerp van deze norm verschijnt begin 2014.

  • Op het ontwerp van de NEN 6060 is commentaar tót 1 januari 2014 commentaar te leveren via www.normontwerpen.nen.nl
  • Voor info en bestellen: www.nen.nl/NEN-Shop
  • Meer weten over brandveilig compartimenteren van industriegebouwen? Meldt u aan voor de cursus Hallenbouw volgens het nieuwe Bouwbesluit. De eerstkomende aflevering van deze praktische middagcursus is op dinsdag 5 november a.s. in Utrecht.
  • Foto's: (boven:) bedrijfsgebouw ESIC, Noordwijk (Cepezed, Jannes Linders) en
    (midden:) TRS Transportkoeling, Noordwijk (Cepezed, Fas Keuzenkamp).

Breed gedragen strategieŽn voor brandveilige hoogbouw

Wie gebouwen hoger dan 70 m. ontwikkelt, ontwerpt, bouwt, beheert óf verzekert, moet het stellen zonder wettelijke brandveiligheidsvoorschriften. Het Bouwbesluit 2012 wijst er via artikel 2.128 weliswaar op dat het veiligheidsniveau van hoogbouw gelijkwaardig moet zijn aan dat van lagere gebouwen, maar concrete prestatie-eisen ontbreken. In de projectpraktijk betekent dit dat de indieners van het bouwplan en de toetsers het samen eens moeten worden over de brandveiligheidsvoorzieningen. Om ze hierbij te ondersteunen, brengt SBR volgende maand de Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen uit.

De publicatie dient als opvolger van de SBR Praktijkrichtlijn Brandveiligheid in hoge gebouwen. Net als bij de richtlijn uit 2005 hebben vele betrokken disciplines meegewerkt aan de nieuwe uitgave. Inhoudelijke bijdragen kwamen van onder meer de BNA, DGMR, Nieman Raadgevende Ingenieurs, NLingenieurs, Brandweer Nederland, NIFV, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksgebouwendienst, het NEN en Bouwen met Staal. Hierdoor zijn de filosofie van de Rijksoverheid, de werkwijze van de brandweer (Kwadrantenmodel), de Eurocodes en de kennis uit de ontwerp-, advies- en bouwpraktijk samengekomen in praktische strategieën om de brandveiligheid in hoge gebouwen te garanderen, op grond van brandrisico-scenario’s en analyses. Daarmee sluit de Handreiking aan bij de vorig jaar verschenen NTA 4614-3 (het Convenant Hoogbouw). Deze Nederlands Technische Afspraak biedt een methode voor (structural) Fire Safety Engineering van hoogbouw, conform de Eurocodes.

De verwachting is dat de combinatie van Handreiking en NTA snel uitgroeit tot hét instrumentarium voor brandveilige hoogbouw in ons land.

  • De Handreiking wordt ten doop gehouden tijdens de Expertmeeting Brandveiligheid in hoge gebouwen, georganiseerd door SBR en Stichting Hoogbouw op 12 december a.s. in de toren van Nationale Nederlanden in Rotterdam. De uitreiking van het eerste exemplaar gaat vergezeld van voordrachten door Frans de Wit (Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland), Ruud van Herpen (Nieman) en Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal). Het programma en aanmeldingsformulier vindt u op www.sbrcurnet.nl
  • Voorinschrijven op de Handreiking is mogelijk op www.sbrcurnet.nl
  • Foto: WTC Carlton, Almere (120 m hoog) (Dam & Partners Architecten).
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Stuur een e-mail naar brand@bouwenmetstaal.nl

Colofon
De nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.
Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, november 2013
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
www.bouwenmetstaal.nl