Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
maart 2014, nummer 16
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten genormeerd

Het NEN heeft het ontwerp gepubliceerd van NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten, risicobenadering’. Met deze norm krijgt risicobenadering met inzet van fysische brandmodellen haar nadere verankering in de bouwregelgeving, als het gaat om grote brandcompartimenten van utiliteits- en industriegebouwen, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw.

De NEN 6079 biedt een probabilistische methode voor het bepalen van brandbeperking en -beheersing bij compartimenten die groter zijn dan de maxima in het Bouwbesluit 2012 (grenswaarden-overschrijdend). Op grond van het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 1.3) is met de nieuwe norm vast te stellen of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eisen voor het beperken van brandoverslag naar de aangrenzende, al of niet fictieve bebouwing.

Het volledig probabilistische karakter van de methode maakt het mogelijk om de diverse bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen én de effectiviteit daarvan voor het voorkomen van het ontstaan en de uitbreiding van brand mee te wegen in het totale brandrisico. Hierin is het beperken van de omvang van een compartiment één van de eventuele opties en niet langer een doel op zich. Dat sluit aan bij de bedoeling van de Bouwbesluit-artikelen 2.81/2.87 die aangeven dat compartimentering dient ter ondersteuning van de vluchtveiligheid. Als de vluchtveiligheid gegarandeerd is en de kans op brandoverslag naar belendende gebouwen is ‘0’, dan is het opdelen van het gebouw in brandcompartimenten en/of het brandwerend uitvoeren van gevels en dak niet noodzakelijk. In de praktijk kan dat bijvoorbeeld van toepassing zijn op (ongecompartimenteerde) bedrijfsgebouwen die op grote afstand staan van de naburige bebouwing óf van de perceelgrens. De kans op brandoverslag is dan nihil.

De NEN 6079 berekent de zogeheten overschrijdingsfrequentie, in aantal keren per jaar, bij een gegeven brandomvang. Daarbij wordt rekening gehouden met (de werking van) alle getroffen brandveiligheidsvoorzieningen; bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch. De berekende frequentie wordt vervolgens vergeleken met een normcurve. Deze curve daalt met toename van de brandomvang: hoe groter de brand, hoe lager het risico op brand moet zijn. Valt de vergelijking positief uit, dan is het brandveiligheidsniveau tenminste gelijkwaardig aan de eisen in het Bouwbesluit. De normcurve is gekalibreerd op de bestaande bouwpraktijk én op de voorschriften in de NEN 6060.

De NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten’ – eveneens onlangs in ontwerp verschenen – levert maatregelpakketten waarmee (onder voorwaarden) grotere brandcompartimenten mogelijk zijn. In de norm zijn de bestaande methoden Beheersbaarheid van Brand 2007 van het ministerie van BiZA en de Handreiking grote brandcompartimenten 2003 van VROM (nu: M&I) samengevoegd, inclusief enkele belangrijke inhoudelijke wijzigingen. De NEN 6060-methode is in tegenstelling tot NEN 6079 in beginsel géén FSE-methode, maar laat in vergelijking met Beheersbaarheid van Brand en de Handreiking wel aanzienlijk meer ruimte aan projectspecifieke brandveiligheidsconcepten en -voorzieningen.

Het commentaar op de ontwerp-NEN 6060 wordt op dit moment verwerkt. Op- en aanmerkingen op het ontwerp van de NEN 6079 zijn tót 17 mei a.s. in te dienen op www.normontwerpen.nen.nl

Hallenbouw volgens Bouwbesluit 2012

Ook al is het nieuwe Bouwbesluit sinds 1 april 2012 van kracht, de veranderde voorschriften voor de hallenbouw leveren in de ontwerpfase nog dikwijls vragen op. Zoals: gelden de verruimde eisen voor brandcompartimentering in het Bouwbesluit 2012 ook voor ‘mijn hal’ en hoe werk ik die eisen efficiënt uit in mijn halontwerp? De antwoorden krijgt u van Ralph Hamerlinck (brandveiligheidsadviseur bij Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck) tijdens de cursus Hallenbouw volgens het nieuwe Bouwbesluit op donderdagmiddag 22 mei a.s. in Utrecht. Eerst zet hij de eisen in verband met veilig vluchten en weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) uiteen. Daarna wordt inzicht geboden in de mogelijkheden voor ‘gewone’ en voor grote(re) brandcompartimenten, inclusief de voorgenomen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsmaatregelen.

Voor nieuwe industriële hallen zijn nu compartimenten tot 2.500 m2 toegestaan. In het Bouwbesluit 2003 was dat nog 1.000 m2. Voor bestaande industriebouw blijft de grenswaarde 3.000 m2. Heeft het gebouw naast de industriefunctie nog een of meer andere functies (kantoor, bedrijfsrestaurant) die meer dan 100 m2 beslaan, dan blijft het maximum van 1.000 m2 van kracht.

Maar in veel gevallen kunnen compartimenten een stuk groter worden óf de opdeling van het compartiment/de hal in meerdere compartimenten kan achterwege blijven.

Voor grotere compartimenten dan het Bouwbesluit strikt genomen voorschrijft, verschijnen bovendien binnenkort twee nieuwe normen: NEN 6060 en NEN 6079 (zie het bericht hiernaast). Als lid van de samenstellende NEN-werkgroep zal Ralph Hamerlinck enige tipjes van beide bepalingsmethoden oplichten.

De cursus Hallenbouw volgens het nieuwe Bouwbesluit is compleet met de bijdrage van Niels Blauwiekel (M3C Consultancy). Hij behandelt de consequenties van de aangescherpte eis voor thermische isolatie (Rc ≥ 3,5) en de opties om deze eis te halen via een doordachte bouwkundige detaillering en afgewogen keuzes van materialen voor gevels en dak.

  • Bouwen met Staal en SBRCURnet organiseren de cursus Hallenbouw volgens het nieuwe Bouwbesluit op 22 mei in Utrecht. De herhaling staat gepland voor 30 oktober a.s. Klik hier voor meer info, programma en aanmelden. Architecten kunnen de cursus-uren noteren als WAT-uren. Constructeurs verdienen met deelname drie educatiepunten voor het Constructeursregister.
  • Foto’s: bedrijfsgebouw (hal met kantoor) Toyota Materials Handling, Ede (Rempt van der Donk Architecten, foto boven: Menno Emmink).
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Stuur een e-mail naar brand@bouwenmetstaal.nl

Colofon
De nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.
Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, maart 2014
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
www.bouwenmetstaal.nl