Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
januari 2015, nummer 18
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Gratis on-line gids bij keuze brandwerende plaat en -mortel

Bouwen met Staal luidt 2015 brandveilig in met de tool Brandwerende platen en -mortel. Deze gratis tool op de website brandveiligmetstaal assisteert architecten, constructeurs en toetsers en toezichthouders bij brandweer en bouwtoezicht bij het verkennen, beoordelen en kiezen van plaat- en mortelproducten voor het brandwerend beschermen van staalconstructies van gebouwen.

De opzet en werking van Brandwerende platen en -mortel is afgekeken van de webtools Brandwerende coatings en Stalen puien, eerder gelanceerd op de website brandveiligmetstaal. De gebruiker vindt de geschikte plaat- of mortelproducten na selectie op onder meer type profiel (I-/H-vormige kolom of ligger, koker of buis), profielfactor, kritieke staaltemperatuur, brandwerendheidseis en toepassingsgebied (binnen (droog/vochtig) of buiten, wel/niet zichtwerk). De producten zijn ook vindbaar op product- of leveranciersnaam.

Elk zoekresultaat bestaat uit een korte omschrijving van het product en downloadbare PDF-en van het test-/beoordelingsrapport (ETA, European Technical Assessment of overeenkomstig), CE-documenten (Conformiteitscertificaat (CPD) en Prestatieverklaring (DOP)) en productinformatie. In de beoordelingsrapporten zijn tevens de laagdiktetabellen opgenomen. Elke productopname wordt gecompleteerd met de leveranciersgegevens.

Op dit moment bevat de tool producten van Fermacell, Saint-Gobain Gyproc Nederland en Promat. Deze en in de toekomst nog op te nemen producten zijn allemaal getest en beoordeeld volgens EN 13381-4 door een hiervoor geaccrediteerd instituut. Spuitmortelproducten ontbreken nog in de tool, maar dat is slechts een kwestie van tijd.

Bouwen met Staal heeft de tool ontwikkeld in samenspraak met leveranciers van brandwerende plaat- en mortelproducten die in Nederland actief zijn én met de Technische Commissie Brandveiligheid (TC 3) van Bouwen met Staal.

Fabrikanten of leveranciers die geïnteresseerd zijn in opname van hun product(en), kunnen contact opnemen met Ralph Hamerlinck van Bouwen met Staal (e-mail: ralph@bouwenmetstaal.nl, tel. (079) 353 12 77).

  • De tool Brandwerende platen en -mortel is snel te vinden op deze website via de eigen url óf via de button Tools BmS op de homepage. Onder deze knop zijn alle webtools en Excelsheets van Bouwen met Staal (BmS) voor het brandveilig ontwerpen en dimensioneren van staalconstructies bereikbaar.
  • Algemene (ontwerp)informatie over brandwerende plaat en -mortel is te vinden op de website brandveiligmetstaal onder: brandwerend betimmeren en brandwerend bespuiten.
  • Voor het berekenen van de laagdikte van een brandwerende beplating op H-, I- en buiskolommen voor 60 minuten brandwerendheid biedt de website brandveiligmetstaal een gratis te downloaden Excel-spreadsheet.

Brandwerendheid gevelkolommen, zó berekend

Nieuw in de collectie (gratis) ontwerptools op brandveiligmetstaal.nl is het Excel-programma Bepaling brandwerendheid gevelkolommen. Met deze tool kunt u vlot vaststellen of een (inpandige) kolom in de gevelzone aan een of meerdere van de vier zijden een brandwerende bescherming nodig heeft en wat de laagdikte per zijde moet zijn om de vereiste brandwerendheid te halen. Ook is te beoordelen of en in hoeverre een kleine spleet tussen gevelkolom en gevel en/of het voortijdig bezwijken van de gevel nadelige gevolgen heeft voor de opwarming en de brandwerendheid van de kolom.

De tool biedt de keuze uit drie verschillende typen beschermende materialen: brandwerende coating, brandwerende plaat en brandwerende spuitmortel. Het materiaaltype kan op alle te beschermen kolomzijden hetzelfde zijn (bijvoorbeeld overal een brandwerende coating). Maar het materiaal kan ook per kolomzijde verschillen (bijvoorbeeld een brandwerende plaat op drie zijden van de kolom en een mortel op de vierde zijde). Uiteraard kunnen ook de laagdikten per zijde variëren.

De tool berekent de brandwerendheid van de kolommen volgens NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 1993-1-2. Vooraf voert u in het profieltype (dat kan zijn een H-, I-, buis- of kokerprofiel), de kritieke staaltemperatuur van de kolom (bijv. 550 ºC), de brandwerendheid van de gevel (bijv. 60 minuten) én de afstand en oriëntatie van de kolom ten opzichte van de gevel (bijv. 50 mm. en (in geval van een H- of I-profiel:) ‘flens kolom evenwijdig aan de gevel’). Daarna vult u per zijde de gewenste brandwerende bescherming in (type, laagdikte en eventuele beschadiging) en de relevante productgegevens zoals de warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m-K).

Het rekenresultaat is een overzicht van de brandwerendheid van de gekozen oplossing vanaf 5 t/m 120 minuten, steeds in stappen van 5 minuten. In het overzicht ziet in één oogopslag wanneer de oplossing de kritieke staaltemperatuur bereikt.

Brandwerendheid gevelkolommen is samengesteld door Bouwen met Staal en getest en goedgekeurd door de Technische Commissie Brandveiligheid (Bouwen met Staal).

Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Stuur een e-mail naar brand@bouwenmetstaal.nl

Colofon
De nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.
Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, januari 2015
Samenstelling: Ralph Hamerlinck, Bennie Potjes en Arend Dolsma (Bouwen met Staal).

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
www.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.