Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
juni 2015, nummer 20
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Op safe met staal

Bouwen met Staal introduceert het rapport
‘Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding’. Deze gratis PDF
van 36 pagina’s biedt praktische tabellen en grafieken met de veilige, minimale waarden van
de kritieke temperatuur voor de basiscomponenten van de stalen (hoofd)draag-constructies van gebouwen: kolommen, liggers en trekstaven.

Uit de figuren kan de constructeur snel aflezen
wat de kritieke staaltemperatuur is en daaruit afleiden wat de ‘eigen’ brandwerendheid van
een profiel is en welke laagdikte de eventuele brandwerende bescherming moet hebben. Deze brandwerende bescherming kan zijn een brandwerende beplating of -bespuiting of een brandwerende verf (opschuimende coating). Ook geeft het rapport inzicht in de gevolgen van de keuze van bijvoorbeeld een lichter of zwaarder profiel of een hogere staalsoort van een kolomprofiel (de mate van ‘overdimensionering’) voor de kritieke staaltemperatuur en daarmee
voor de laagdikte van de brandwerende bescherming.

Door de kritieke staaltemperaturen van de verkozen profielen op te nemen in het bestek, kunnen leveranciers van brandwerende materialen eenduidige offertes uitbrengen.
Op hun beurt kunnen constructeurs, adviseurs of aannemers de offertes ook op gelijkwaardige gronden beoordelen.

Het rapport begint met een overzichtstabel met de minimale kritieke staaltemperaturen van kolommen en liggers per gebruiksfunctie volgens het Bouwbesluit 2012. In bijlage A volgt een serie grafieken met de minimale kritieke staaltemperaturen van kolommen in verdiepinggebouwen, wederom per gebruiksfunctie. Bijlage B biedt een verwante serie grafieken met variatie op ontwerpparameters zoals een andere gebouwhoogte, een lichtere verdiepingvloer, een ander profieltype of een andere staalsoort van het profiel. Door een grafiek in B te vergelijken met de basisgrafiek 2 in bijlage A wordt duidelijk wat het effect is op de kritieke staaltemperatuur bij een alternatieve ontwerpparameter. In bijlage C zijn 18 grafieken uit A en B nog eens in tabelvorm vervat.Alle kritieke staaltemperaturen in het rapport zijn minimale waarden, een soort ondergrenzen voor gegarandeerd brandveilige oplossingen. De Technische Commissie Brandveiligheid van Bouwen met Staal heeft deze waarden bepaald aan de hand van de Eurocodes NEN-EN 1990 + Nationale Bijlage, 1991-1-1 + NB en 1993-1-2 + NB.

Voortaan NEN-EN 13381

Het NEN heeft de Nationale Bijlage (NB) 2015 gepubliceerd bij de NEN-EN 1993-1-2:2005+C2:2011 ofwel de Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1 en 2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand, inclusief Correctieblad 2. De nieuwe Nationale Bijlage vervangt de versie
van 2007 (en uiteraard het ontwerp
voor de nieuwe NB, uit 2014). In de NB staan de keuzes (vrijheden en beperkingen) voor Nederland uit de mogelijkheden die de Eurocode 3 aan willekeurig elk Europees land biedt bij het ontwerpen en berekenen van staalconstructies. Voor de nationaal bepaalde parameters geeft de nieuwe NB de waarden die voor Nederland gelden. Aan de hand van de Eurocode 3 mét NB kan worden aangetoond dat de staalconstructie voldoet aan de technische voorschriften in het Bouwbesluit 2012.

Belangrijke wijziging in de NB 2015 is
de verwijzing naar de NEN-EN 13381. Deze normenserie biedt een eenduidige Europese methode voor het beproeven en beoordelen van verschillende typen brandwerende bescherming van staalconstructies. Voor brandwerend plaatmateriaal en spuitmortel (de zogeheten passieve beschermings-systemen) ligt deze methode vast in
de NEN-EN 13381-4; voor brandwerende verf (opschuimende coating; reactief systeem) geldt NEN-EN 13381-8. Met behulp van de reken-methode in de norm kan de constructeur de kritieke staaltemperatuur en de profielfactor van het constructiedeel bij de vereiste brandwerendheid bepalen en met de resultaten daarvan de benodigde laagdikte van de brandwerende bescherming vaststellen.

Met de aansturing van NEN-EN 13381 vanuit de NB zijn brandwerendheids-berekeningen (en test- en beoordelings-rapporten) volgens ENV 13381-4, NEN 6072 of NEN 7878 niet meer toegestaan. Dit houdt eveneens in dat gesloten profielen (kokers en buizen) niet meer mogen worden beoordeeld aan de hand van tabellen voor open profielen. De consequenties hiervan voor de praktijk zijn geïllustreerd in een artikel in Bouwen met Staal 244 (april 2014). Dit artikel is hier gratis als PDF te downloaden.

• NEN-EN 1993-1-2:2005+C2:2011/NB:2015 nl is hier te bestellen.

Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Stuur een e-mail naar brand@bouwenmetstaal.nl

Colofon
De nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.
Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, juni 2015
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal).

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
www.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.