Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
september 2015, nummer 21
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerdBij NEN is NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ verschenen. De norm is de vertaling en tegelijkertijd herziening van het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ (editie 2007, Ministerie van Binnenlandse Zaken) en de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ (2007, Ministerie van VROM, nu: M&I). De definitieve NEN 6060 vervangt het normontwerp van 2013.

NEN 6060:2015 biedt in het kader van het gelijkwaardigheidsartikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 een methode met maatregelpakketten voor het bepalen van de brandveiligheid van brandcompartimenten die de grenswaarden van het Bouwbesluit overschrijden. Hierdoor is een brandveiligheidsniveau haalbaar dat correspondeert met de prestatie-eisen voor ‘gewone’ brandcompartimenten in het Bouwbesluit (gelijkwaardigheid). De norm biedt vier pakketten (I t/m IV) voor het beperken van de uitbreiding van brand. Daarnaast zijn zes pakketten opgenomen voor de gelijkwaardige invulling van de toelaatbare loopafstand tot de uitgang van het (sub)brandcompartiment.

De nieuwe norm is te gebruiken bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw, maar dan uitsluitend voor ‘niet-slaapfuncties’. Buiten het toepassingsgebied vallen brandcompartimenten waarin wordt overnacht (zoals bij woningen en hotels) en brandcompartimenten waarin niet-zelfredzame personen vertoeven (ziekenhuizen, verpleeghuizen). De uitzondering hierop is maatregelpakket IV (sprinkler). Gebruik van de norm kan in de praktijk met zich mee brengen dat de betrokken brandcompartimenten onderhevig zijn aan een gebruiksbeperking.

Net als bij Beheersbaarheid van Brand 2007 (BvB) wordt de maximale grootte van een brandcompartiment volgens NEN 6060 bepaald met een berekening van de vuurlast. De maximale grootte van een brandcompartiment hangt daarbij tevens af van de aanwezige installatietechnische maatregelen (zoals een sprinklerinstallatie of een rook- en warmteafvoersysteem). In vergelijking met BvB maakt de nieuwe norm nu helder onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw en de verschillende gebouwfuncties. Daarnaast sluit de norm aan op de huídige Bouwbesluit-waarden voor de omvang van brandcompartimenten. (Zo zijn volgens Bouwbesluit 2012 bij nieuwbouw van industriefuncties brandcompartimenten tot 2.500 m2 toegestaan. In het Bouwbesluit 2003 was dat 1.000 m2). Deze twee verbeteringen brengen met zich mee dat bij nieuwe industriële gebouwen ook een hogere vuurlast mag worden aangehouden dan bij andere functies.

Voor de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag (vanuit grotere compartimenten) sluit de nieuwe norm beter dan BvB aan op NEN 6068 (voor kleine compartimenten).

De zes maatregelpakketten voor veilig vluchten bieden handvatten voor gelijkwaardige ontvluchtingsmogelijkheden binnen een groot brandcompartiment.De bepalingsmethode van NEN 6060 is geënt op het eenvoudige principe dat 1 kg hout per m2 1 minuut brandt, zonder het specifieke risico van de brandbare materialen, omstandigheden en activiteiten te beoordelen. Voor het bepalen van de brandveiligheid van grote compartimenten op grond van brandrisico’s (met het daadwerkelijk in kaart brengen van de risico’s in de verschillende stadia van brandontwikkeling en mogelijk inzet van fysische brandmodellen) dient NEN 6079. Deze norm is in februari 2014 als ontwerp uitgebracht en verschijnt naar verwachting eind 2015 als definitieve norm. Met de NEN 6060 en NEN 6079 beschikken ontwerpers en adviseurs nu over een doortimmerd en up-to-date instrumentarium voor het bedenken en onderbouwen van gelijkwaardige brandveiligheidsoplossingen voor grote brandcompartimenten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is voornemens de beide normen voor nieuwbouw aan te sturen vanuit het Bouwbesluit.

Aan beide normen is meegewerkt door vertegenwoordigers van onder meer brandadviesbureaus, brandweer en Bouwen met Staal.

Op weg naar integrale brandveiligheid parkeergarages

Nog dit jaar wil NEN van start met de ontwikkeling van een norm voor de integrale brandveiligheid van parkeergarages. Deze norm moet een uniforme methode gaan bieden voor analyse en vaststelling van de werkelijke risico’s op het ontstaan en de uitbreiding van brand in (grotere) parkeergarages, zowel ondergronds als geheel of gedeeltelijk bovengronds.
De behoefte aan zo’n eenduidige bepalingsmethode vloeit voort uit de veelvoorkomende discrepantie tussen de huidige brandregelgeving voor parkeergarages en de projectpraktijk. Het Bouwbesluit 2012 merkt parkeergarages aan als ‘overige gebruiksfunctie’, waarbij een brandcompartiment maximaal 1.000 m2 mag bedragen. Deze beperking geldt voor zowel gesloten garages als (deels) open, natuurlijk geventileerde parkeervoorzieningen.In de praktijk is deze limiet veelal een ‘heet hangijzer’. Bij parkeergarages kunnen relatief kleine compartimenten economisch gezien ongunstig uitpakken (hogere uitvoeringskosten, groter beslag op parkeerbeheer). Ook zijn ze uit het oogpunt van logistiek en sociale veiligheid vaak ongewenst. Om grotere compartimenten mogelijk te maken, wordt daarom een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dat brengt met zich mee dat, verspreid over ons land, gelijkwaardigheidsvoorstellen met overeenkomstige doelen en met dikwijls overeenkomstige oplossingen toch vaak verschillend worden beoordeeld door de toetsende instanties en tot verschillende uitkomsten leiden.
Een nieuwe, integrale norm dient deze pluriformiteit een halt toe te roepen. Voor de toepassing van de verschillende brandveiligheidsconcepten gaat de norm onderscheid maken tussen ondergrondse en (semi-)bovengrondse garages. Waar relevant, sluit de norm aan op de NEN 6060 ‘Brandveiligheid grote brandcompartimenten’, NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering’ en NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’.

Wie inhoudelijk wil bijdragen aan de norm, kan terecht in een NEN-projectgroep, onder auspiciën van de Normcommissie brandveiligheid bouwwerken. Deelname aan deze groep staat vooral open voor exploitanten van parkeergarages, brandveiligheidsadviseurs en medewerkers van brandweer en bouwtoezicht, certificerende instellingen, onderzoek- en kennisorganisaties en de landelijke (branche-) organisaties van producenten en leveranciers op het gebied van installatietechnische en bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen .


• Voor informatie over de normontwik-keling en deelname aan de werkgroep: Marc Mergeay, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 297 of
e-mail marc.mergeay@nen.nl.

• Foto’s: Parkeergarage Morspoort, Leiden (architectuur: Paul de Ruiter, foto’s: Pieter Kers).

Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Stuur een e-mail naar brand@bouwenmetstaal.nl

Colofon
De nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.
Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, september 2015
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal).

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
www.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.