Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
mei 2011
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

in dit nummer

PCM-onderzoek
Het leeuwendeel van onze gebouwen bezit een permanente capaciteit voor de opslag van warmte en koude. Het gebouw is óf thermisch zwaar óf thermisch licht. Hierdoor is thermisch comfort bij een zo beperkt mogelijk energiegebruik niet het gehele jaar door haalbaar. Immers, een thermisch zwaar gebouw heeft meer energie nodig in de zomer en winter, een thermisch licht gebouw in de tussenseizoenen. TU Eindhoven onderzoekt de opties voor een concept dat de voordelen van zowel een thermisch zwaar en als een thermisch licht gebouw benut: hybride adaptieve thermische energieopslag (HATS). lees verder >

naar boven >

Projecten met PCM


Bedrijfsgebouw Wilo Nederland Westzaan

Met PCM’s in het beton van het staalplaat-betondak is de thermische massa van het lichte gebouw zo’n beetje verdubbeld. Het PCM vangt ‘passief’ de temperatuurschommelingen op en werkt ‘actief’ in combinatie een warmte- en koudeopslagsysteem. lees verder >

naar boven >


Drijvend paviljoen, Rotterdam

In het auditorium – de kleinste koepel van dit bijzondere info- en expocentrum in de Rijnhaven – kunnen de warmtelasten sterk en snel veranderen door het wisselend bezoek. PCM’s zijn ingezet om de temperatuurfluctuaties in de ruimte op te vangen. lees verder >

naar boven >

Energie Investerings Aftrek voor PCM’s
Agentschap NL heeft PCM op de Energielijst 2011 geplaatst. Hierdoor vallen PCM’s nu onder de Energie Investerings Aftrek (EIA), de regeling waarmee de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aanspoort tot energiebesparing en duurzaam-energiegebruik. Via EIA kan de investeerder 41,5% van de investeringskosten aftrekken van zijn fiscale winst. Het directe financiële voordeel hangt af van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. Het maximale investeringsbedrag in PCM’s dat voor EIA in aanmerking komt, is € 10 per kg PCM. lees verder >

naar boven >

Meer weten over staal en duurzaamheid?

www.duurzaaminstaal.nl

naar boven >

Dutch Green Building Week
Van 19 tot en met 23 september vindt de Dutch Green Building Week plaats. Onder de noemer 'Parade van Duurzaamheid' worden een week lang allerlei duurzaamheidsinitiatieven van de bouw- en vastgoedsector in heel Nederland in de schijnwerpers gezet.

naar boven >

Thema: Licht bouwen en energiegebruik

In het streven naar verlaging van de milieubelasting van bouwen en gebouwen staat de reductie van energiegebruik in de gebruikfase – de ‘operational energy’ – momenteel hoog op de agenda van opdrachtgevend, ontwerpend en bouwend Nederland. Terecht, want de operational energy bepaalt voor een aanzienlijk deel hoe milieuvriendelijk het gebouw is tijdens de levensduur. Zeker als die levensduur lang moet zijn. Bij een levensduur van 75 jaar kan de invloed van het energiegebruik op de milieubelasting van het gebouw zijn opgelopen tot 80%.

De inspanningen om de vraag naar energie in de gebruiksfase te beperken, richten zich in de praktijk vooral op het verwarmen en koelen van het gebouw. Wederom terecht, want een substantieel deel van de operational energy van een gebouw gaat op aan verwarmen en koelen. Bij bijvoorbeeld een gemiddeld kantoorgebouw is dat zo’n 35%. Een effectief instrument om de vraag aan primaire energie voor verwarmen en koelen terug te brengen en tegelijkertijd het thermisch comfort in het gebouw op peil te houden, is de opslag van warmte en koude (‘thermische energie’) om deze weer af te geven als daar behoefte aan is.

Thermische-energieopslag kan voor de langere en kortere termijn. De lange-termijnopslag moet vooral seizoensschommelingen opvangen. In Nederland gebeurt dat dikwijls via warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem. De korte-termijnopslag dient met name de fluctuaties tussen dag- en nachttemperaturen te nivelleren. Dat is op twee manieren mogelijk: thermische-energieopslag ín het constructiemateriaal óf opslag in een Phase Change Material (PCM), opgenomen in het constructiemateriaal.
In beide gevallen is de opslag van voldoende thermische energie óók haalbaar bij een lichte gebouwconstructie.

naar boven >

Energieopslag in het materiaal

Als de temperatuur in het gebouw stijgt, warmt een constructiemateriaal op. Het materiaal kan deze warmte (thermische energie) vervolgens vasthouden en later weer afgeven. Het vermogen daartoe heet thermische massa. In het algemeen bezitten zwaardere constructiematerialen een hogere thermische massa. Maar dat betekent niet dat je met een zware constructie altijd beter uit bent. Een lichte constructie is minstens zo goed. lees verder >

naar boven >

Energieopslag met PCM

Om de milieubelasting van een gebouw omlaag te brengen, ligt ’t eigenlijk voor de hand te kiezen voor een lichte constructie. Je bespaart op materiaal en daarmee op grondstoffen en energie voor de materiaalproductie, transporten en bouwafval. De geringe thermische massa van een lichte constructie behoeft deze keuze niet in de weg te staan. Temeer, omdat het vandaag de dag eenvoudig mogelijk is om de thermische massa van een licht materiaal te verhogen: met Phase Change Materials (PCM). lees verder >

naar boven >

PCM's voor de bouw

De bekendste PCM, uit het dagelijks leven, is de combinatie van water en ijs. De ijsblokjes smelten en koelen het water. Maar in gebouwen ligt de vraag om koeling niet bij 0 °C, maar bij zo’n 20 °C of meer. Voor bouwkundige toepassingen zijn twee soorten PCM’s geschikt: paraffine en zouthydraten. lees verder >

naar boven >

PCM-producten

In ons land is inmiddels een breed assortiment aan PCM’s en bouwproducten met PCM’s beschikbaar; klaar voor toepassing in gebouwen. lees verder >

naar boven >

Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal, mei 2011.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, mei 2011.
Samenstelling: Arend Dolsma en Jan-Pieter den Hollander (Bouwen met Staal)
Productie: Bruikman Reclamestudio (Den Haag)
Foto’s: gebouw X Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle (BroekBakema) • winkelcentrum Cotroceni Park, Boekarest (M.Y.S. Architects, Israël) • ontwerp woningen Zonne Entree, Apeldoorn (Lars Courage Architecten) • bedrijfsgebouw Wilo Nederland, Westzaan (Benthem Crouwel Architecten) • Drijvend Paviljoen, Rotterdam (Public Domain Architects en Deltasync, fotografie: René Hoeflaak)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.