Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
januari 2013
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Bepalingsmethode materiaalgebonden milieubelasting breed beschikbaar
Met de integratie in steeds meer rekeninstrumenten komt de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ – in 2011 door SBK gepubliceerd – nu breed beschikbaar voor alle betrokkenen in de bouw. En dat komt goed uit. Per 2013 moet volgens het Bouwbesluit 2012 (artikel 5.9 – Duurzaam bouwen) een milieuprestatieberekening worden overlegd bij aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw van woningen, woongebouwen en kantoren. Voor het maken van de berekening wijst het Bouwbesluit de Bepalingsmethode aan. Hierdoor worden de milieuprestaties eenduidig en controleerbaar vastgesteld. Conform NEN 8006 berekent de methode de milieubelasting van een gebouw over de gehele levenscyclus. Dat gebeurt op basis van de MPRI-data van de producten en elementen waaruit het gebouw is opgebouwd. Deze data komen uit de Nationale Milieudatabase. In deze database zitten ook de MRPI-data voor constructiestaal (zie het bericht hiernaast).

De bepalingsmethode is inmiddels opgenomen in GPR Gebouw (4.2) en GPR Bouwbesluit, MRPI Freetool MPG en Bouwprojecteconomie. De methode brengt de getalsmatige uitkomsten van de berekeningen met deze tools samen in een ‘schaduwprijs’. Dat staat voor de verwachte kosten om schadelijke milieueffecten ongedaan te maken.

Behalve voor een omgevingsvergunningsaanvraag is een berekening volgens de bepalingsmethode ook verplicht bij BREEAM-NL Nieuwbouw. Overheden kunnen de berekening gebruiken bij duurzaam inkopen van nieuwe kantoorgebouwen.

Meer weten over staal en duurzaamheid?

www.duurzaaminstaal.nl

Nieuwe MRPI-bladen voor staal in de bouw

Begin deze maand heeft Bouwen met Staal nieuwe MRPI-bladen gepubliceerd met de milieugegevens van constructiestaal voor vijf verschillende typen toepassingen: binnenwanden, gevel- en dakbekleding, lichte toepassingen (zoals kozijnen), middelzware toepassingen (bijvoorbeeld vangrails) en zware toepassingen (kolommen en liggers). De vijf bladen, één voor elk type toepassing, zijn hier gratis te downloaden.

De MRPI-bladen Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) bieden de getoetste, gekwantificeerde prestaties van 1 ton constructiestaal op elf milieueffecten, waaronder uitputting, verzuring, opwarming van de aarde (CO2-uitstoot) en aantasting van de ozonlaag. Naast dit ‘milieuprofiel’ worden de scores gegeven op de milieuthema’s energie, afval en water.

Alle data komen voort uit milieugerichte levenscyclusanalyses (LCA’s), in 2012 uitgevoerd door INTRON in opdracht van Bouwen met Staal. De analyses betreffen de grondstoffenwinning, fabricage, transport, montage, demontage (sloop) en recycling, hergebruik en afvalbehandeling.

Voor allocatie van recycling, hergebruik en afvalbehandeling is de Nederlandse output-methode gehanteerd. Het 'end of life'-scenario is opgesteld op basis van gegevens van demontage-/sloopbedrijven en schrootverwerkende bedrijven. Bij alle typen toepassingen van constructiestaal vallen deze scenario's gunstig uit. Zo brengen zware toepassingen (kolommen en liggers) géén afval met zich mee. 51% wordt gerecycled en 49% hergebruikt (als bouwdeel).

De MRPI-gegevens gelden voor het constructiestaal zónder conservering. De milieudata voor verzinken en coaten zijn steeds vervat in een aparte tabel. Het constructiestaal wordt in West-Europa geproduceerd en in Nederland toegepast.

De MRPI-data zijn samengesteld volgens NEN 8006 ‘Milieugegevens van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen voor opname in een milieuverklaring – Bepalingsmethode volgens de levenscyclusanalysemethode (LCA)’. Hiermee zijn ze inzetbaar bij milieuprestatieberekeningen met de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ (zie het bericht hiernaast).

Behalve op de MRPI-bladen, zijn de data ook opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

  • De MRPI-bladen constructiestaal zijn hier gratis te downloaden.
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal,
januari 2013.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, januari 2013.
Samenstelling: Jan-Pieter den Hollander en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Productie: Bruikman Reclamestudio (Den Haag)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.